VERKTYG I VERKSAMHETEN

Hur blir verksamheten i förskolan utveckling och utbildning? Genom att använda olika verktyg och metoder i vårt arbete med barnen kan vi koppla både Reggio Emilias filosofi och läroplanen för förskolan till vår verksamhet. Här är några exempel;

Projektinriktat arbetssätt

Ett projektinriktat arbetssätt innebär en möjlighet för barnen att stanna upp vid ämnen och frågor som fascinerar dem och som de vill fördjupa sig i. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Som pedagoger kan vi också arrangera situationer som väcker barnens nyfikenhet. Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. På detta sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och kan påverka dess innehåll. Vi pedagoger dokumenterar barnens tillvägagångssätt och deras läroprocesser och barnens nya frågor och intressen leder projektet vidare.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett redskap för att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Det sker kontinuerligt på Pionjären där barnens utveckling och läroprocesser synliggörs och görs transparant för pedagoger, barn och föräldrar.  Dokumentationen sparas och följer med barnet under åren på förskolan. Därefter äger du som förälder dokumentationen tillsammans med ditt barn.

Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och utvärdering

På Pionjären är vår uppfattning är att ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att säkerställa att vår förskola lever upp till kraven på en verksamhet som håller hög kvalitet och verkar i enlighet med de lagar, regler och riktlinjer som omgärdar förskolan. Vi tror att ett systematiskt kvalitetsarbete är ett kraftfullt verktyg för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten, där alla i förskolan, barn, föräldrar, medarbetare och ledning samverkar.