HANTERING AV SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Bild på flickor och förstoringglas

1. Vårt synsätt

Du och ditt barn är allra viktigast för oss. Därför tar vi dina tankar och eventuella synpunkter på vår verksamhet på största allvar. Men framförallt vill vi att du alltid ska känna dig välkommen att framföra dina åsikter till oss – i stort såväl som smått. Genom att du engagerar dig, får vi möjlighet att ständigt utveckla och förbättra verksamheten på förskolan Pionjären. Så här arbetar vi;

Vi vill att det ska vara enkelt att föra dialog med oss.
Vi uppmuntrar dialog kring vår verksamhet. Vi tar synpunkter och klagomål på allvar och anser att dessa ger oss möjlighet att förbättra verksamheten.
Vi har tydliga rutiner för hantering av synpunkter och klagomål.
Vi tar oss an synpunkter och klagomål utan dröjsmål.
Vårt mål är att åtgärda, förbättra/utveckla och ställa till rätta.

2. Definiering av synpunkter och klagomål

Med synpunkter och klagomål menar vi både ris och ros; alla synpunkter, önskemål, beröm, klagomål, invändningar och förslag till förändringar och förbättringar som framförs av vårdnadshavare på Förskolan Pionjären.  Alla synpunkter är värdefulla för att verksamheten ska kunna förbättras och ständigt utvecklas. Och just så fungerar ju filosofin inom Reggio Emilia. På Pionjären arbetar vi systematiskt för att hantera klagomål och synpunkter så att de inte lämnas utan analys och/eller åtgärd.

3. Systematiskt arbete med synpunkter och klagomål

Ledningen ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet.
Återkommande synpunkter och klagomål hanteras på ledningsnivå.
Synpunkter, klagomål och åtgärder som har vidtagits dokumenteras.
Våra regelbundna föräldraenkäter ger oss viktiga underlag i vårt löpande förbättringsarbete.
Vänd dig i första hand till den pedagog och/eller avdelning din synpunkt eller klagomål berör.
Kontakta förskolechefen om du känner att du inte får gehör för dina synpunkter, om du av någon annan anledning inte vill vända dig direkt till berörd personal eller om du har klagomål av allvarligare slag.

4. Vart du som vårdnadshavare ska vända dig med synpunkter och klagomål 

4.1 Olika vägar att framföra synpunkter och klagomål

Det ska vara enkelt att framföra synpunkter till oss på Förskolan Pionjären. Därför försöker vi erbjuda många olika kommunikationsvägar. Dessa är;

Muntligt i den dagliga dialogen vid hämtning och lämning eller via telefon.
Muntligt på föräldramöten, samverkansråd eller utvecklingssamtal.
Skriftligt via e-mail till avdelningarna eller förskolechefen.
Anonymt och skriftligt via föräldraenkäter.
Anonymt och skriftligt via förskolans kontaktformulär på hemsidan som är avsedd just för synpunkter och klagomål.